Regulamin konkursu Młody Film

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Harcerskie Wakacje Dziesiątej Muzy”

podczas 45. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach

12-22.07.2018 r.

Gala „Młodego Filmu”: 18.07.2018 r.

§ 1

Idea konkursu

Od odzyskania przez Polskę niepodległości mija w tym roku równo sto lat. Nie jest to rocznica oderwana od rzeczywistości, bo przecież od tamtej pory Polska istnieje, żyjemy w tym kraju na co dzień. Wielu ludzi chętnie wypowiada się w prasie czy telewizji, mówią jak wygląda, bądź jak powinna wyglądać Polska. Ale my chcielibyśmy dowiedzieć się, jak wygląda Polska widziana Twoimi oczami – czy ma coś wspólnego z wydarzeniami sprzed stu lat? Co sobie w niej cenisz, co widzisz, kiedy rozejrzysz się wokół? Jeśli masz coś do powiedzenia o Polsce – powiedz! To ważne. Motywem przewodnim konkursu jest opowieść o Polsce, wpisująca się w hasło „moja kultura – moje dziedzictwo”. Odpowiedz o tym za pomocą maksymalnie dwuminutowego filmu, wykonanego w dowolnej technice.

§ 2

Organizator konkursu

Organizatorami konkursu są:

Chorągiew Kielecka Związku Harcerstwa Polskiego,

DK-ART Dariusz Kanclerz.

Współorganizatorami konkursu są:

Harcerskie Kroniki Filmowe

Partnerami konkursu są:

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach

iZone – Sklep Apple

Zadanie dofinansowane  jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje.

Sekretariat konkursu mieści się w biurze Chorągwi Kieleckiej ZHP przy ul. Pańskiej 1A w Kielcach.

Kontakt z organizatorami: film@mlody-film.pl

§ 3

Cele konkursu

Cele projektu, którego częścią jest konkurs, to promocja amatorskiej twórczości filmowej dzieci i młodzieży, edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie sztuki filmowej, dziedzin z nią związanych, m.in. scenografii oraz popularyzowanie wśród młodych ludzi oraz społeczności lokalnej wiedzy na temat osiągnięć polskiej kinematografii – elementu naszego dziedzictwa. Cel zostanie osiągnięty przez realizację wydarzeń edukacyjnych (warsztatów), kulturalnych (projekcji filmowych) oraz konkursu.

Celem projektu jest również promowanie Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej jako najważniejszego miejsca na młodzieżowej mapie kultury w Polsce.

§ 4

Temat konkursu

Temat konkursu brzmi „Moja Polska – moja kultura – moje dziedzictwo”. Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć maksymalnie dwuminutowy film, wykonany w dowolnej technice, nawiązujący do tematu konkursu.

§ 5

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która nie ukończyła osiemnastego roku życia.

Narodowość i miejsce zamieszkania nie mają znaczenia.

Konkurs ma charakter otwarty.

W konkursie można brać udział zarówno indywidualnie, jak i w większych zespołach; wszystkie filmy zostaną ocenione przez jury w ten sam sposób.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 6

Wydarzenia towarzyszące

W ramach projektu „Harcerskie Wakacje Dziesiątej Muzy” Chorągiew Kielecka Związku Harcerstwa Polskiego zorganizuje:

– galę finałową konkursu w kinie „Fenomen” w Wojewódzkim Domu Kultury, gdzie pokazane zostaną filmy biorące udział w konkursie oraz wręczone zostaną nagrodę (18.07.2018 r.)

– warsztaty filmowe „Obudź w sobie kreatywność” dla uczestników w wieku 12-18 lat (pięć edycji warsztatów),

– projekcje filmowe w kinie „Fenomen” w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach dla wszystkich mieszkańców Kielc (cztery projekcje).

Informację o terminach warsztatów i projekcji Organizator zamieści na stronie internetowej projektu www.mlody-film.pl.

§ 7

Praca konkursowa

Pracą konkursową jest film o długości nieprzekraczającej 2 minut na zadany temat.

Technika wykonania filmu jest dowolna.

Każdy uczestnik (lub grupa uczestników tworząca film wspólnie) ma prawo przesłać maksymalnie trzy prace konkursowe swojego autorstwa.

Filmy powinny być przysyłane w formacie mp4 lub mov. Filmy niespełniające tych wymagań nie będą brane pod uwagę.

Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich.

Prezentowane w pracy treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada do niej wszelkie prawa autorskie. Równocześnie zgadza się na wykorzystanie filmu w celach konkursowych oraz na umieszczenie go na kanale YouTube Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej i transmisję w Telewizji Polskiej.

§ 8

Zgłoszenie do konkursu

Zgłoszenie do konkursu odbywać się będzie drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej www.mlody-film.pl

Za pośrednictwem tej samej aplikacji uczestnicy prześlą w formie elektronicznej swoją pracę konkursową – film.

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 9

Terminarz konkursu

Rozpoczęcie konkursu: 1 maja 2018 roku.

Termin nadsyłania prac konkursowych: do 10 lipca 2018 roku.

Prezentacja prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu: 18 lipca 2018 roku.

§ 10

Ogłoszenie wyników konkursu

O wynikach konkursu zadecyduje jury powołane przez organizatorów.

Wyniki konkursu organizatorzy zobowiązują się umieścić na stronie internetowej 45. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej: www.wiatraczek.pl

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby filmów wyświetlonych podczas przeglądu do dwudziestu, wyłonionych w wyniku preselekcji dokonanej przez jury.

§ 11

Jury

W skład Jury wchodzą przedstawiciele organizatora, współorganizatorów i partnerów konkursu.

§ 12

Nagrody

Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla laureatów trzech pierwszych miejsc w konkursie.

Nagrodą za pierwsze miejsce w konkursie jest kamera GoPro.

Podczas prezentacji nadesłanych filmów zostanie rozlosowana nagroda publiczności.

§ 13

Postanowienia końcowe

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza przyjęcie zasad i warunków Konkursu określonych w Regulaminie.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora – Chorągwi Kieleckiej ZHP.

Z datą dokonania zgłoszenia każda osoba staje się uczestnikiem Konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, o czym poinformuje wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem strony internetowej www.mlody-film.pl.

Regulamin Młody Film 2018 do pobrania